Regulamin sklepu internetowego Centrum Sztuki Galeria EL określa zakres i warunki sprzedaży produktów przez Galerię EL z siedzibą w Elblągu, adres: ul. Kuśnierska 6, 82-300 Elbląg, wpisaną jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miasto Elbląg pod numerem 1/97NIP: 578-10-47-311, REGON: 170173823, zwane dalej "Sprzedawcą", za pośrednictwem Sklepu dostępnego pod adresem  https://sklep.galeria-el.pl/

 

UŻYTE W REGULAMINIE WYRAŻENIA OZNACZAJĄ:

Regulamin- niniejszy Regulamin sklepu internetowego, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz,204 ze zm.)
Sprzedawca: Centrum Sztuki Galeria EL, ul. Kuśnierska 6, 082-300 Elbląg, NIP: 578-10-47-311, REGON: 170173823
Kupujący:  osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto klienta.
Sklep: sklep internetowy prowadzony za pośrednictwem portalu internetowego pod adresem: sklep.galeria-el.pl  , kontakt telefoniczny: +48 55 625-67-80 w dni robocze od godz. 9.00 do 15.00; kontakt mailowy: joanna@galeria-el.pl

Zamówienie: ogół towarów umieszczonych przez Kupującego w Koszyku
Dni robocze: dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt

I. WSTĘP

 1. Sklep, prowadzony przez Sprzedawcę, umożliwia zakup towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet) pod adresem internetowym sklep.galeria-el.pl i adresem joanna@galeria-el.pl, telefon +48 55 625-67-80.

 2. Niniejszy Regulamin Sklepu, zwany dalej Regulaminem, określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta internetowego Sklepu, zasady dokonywania elektronicznego składania zamówienia oraz zasady zawierania umów sprzedaży dostępnych produktów w Sklepie.

 3. Dostęp do Regulaminu każdy klient Sklepu może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez kliknięcie linku „Regulamin” umieszczonego na stronie Sklepu.

II. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Sklep prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci internetowej.

 2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej poprzez informatyczne oprogramowanie Sklepu.

 3.  Warunkiem technicznym do korzystania ze Sklepu jest dostęp do sieci Internet z wykorzystaniem najpopularniejszych przeglądarek internetowych w aktualnych wersjach (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Opera, Safari) oraz włączonej obsługi plików cookies.

 4. Kupujący przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu obowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacji.

 5. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Na stronie Sklepu znajdują się informacje o właściwościach produktów, w tym o jego cenie. W przypadku wydawnictw książkowych każdy produkt posiada dodatkowo szczegółowy opis, nazwę wydawcy, rok wydania oraz numer ISBN.

 6. Wszystkie ceny są podawane w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

 7. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena towaru podana przez Sprzedawcę w chwili składania zamówienia przez Klienta.

 8. Ceny zamieszczone przy oferowanych towarach nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.

 9. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia z uwzględnieniem kosztów przesyłki jest prezentowana w podsumowaniu zamówienia po uprzednim wybraniu przez Klienta formy dostawy i płatności.

 10. W przypadku Zamówień składanych w ramach obowiązujących promocji są one realizowane z uwzględnieniem rabatów wynikających z warunków konkretnej promocji.

 11. W przypadku sprzedaży w ramach ogłaszanych promocji Sprzedawca zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń ilościowych w sprzedaży towarów tego samego rodzaju (np. określenie maksymalnej liczby egzemplarzy tego samego tytułu). Ograniczenia, o których mowa powyżej, określane są w warunkach promocji.

 12. Sklep nie prowadzi sprzedaży hurtowej. W przypadku złożenia przez jednego Klienta w ciągu 30 dni jednego lub więcej Zamówień na łącznie więcej niż 3 sztuki tego samego Towaru lub Zamówień na łącznie więcej niż 20 sztuk różnych Towarów, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania takiego Zamówienia lub do jego realizacji na indywidualnie uzgodnionych z Klientem warunkach.

III. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Sklep umożliwia składanie zamówień na towary w następujący sposób:
  a) na stronie Sklepu (online), korzystając z procedury składania zamówienia;
  b) pocztą elektroniczną, przesyłając zamówienia zawierające wskazanie wybranych towarów na adres: joanna@galeria-el.pl

 2. Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia realizowane są w dni robocze w godzinach 9-15.

 3. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki lub wygenerowania faktury VAT / paragonu fiskalnego.

 4. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru towarów w Sklepie, a następnie przejść do „Koszyka”, klikając odpowiednią ikonę, i kontynuować procedurę składania zamówienia poprzez wybór odpowiednich opcji.

 5. Klient podczas składania zamówienie określa sposób płatności oraz dostawy.

 6. Dostępne sposoby płatności to: płatność gotówką przy odbiorze osobistym; Przelew bankowy.

 7. Dostawy realizowane są poprzez Pocztę Polską.

 8. Dostawa produktów odbywa się w sposób wybrany przez Kupującego w zamówieniu, a jej koszty są określone w cenniku.

 9. Złożenie zamówienia następuje przy pomocy kliknięcia ikony „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” po uprzednim zaprezentowaniu podsumowania zamówienia.

 10. Po złożeniu zamówienia poprzez kliknięcie ikony „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Kupujący otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sklep pocztą elektroniczną na adres mailowy podany podczas rejestracji. Po otrzymaniu przez Kupującego potwierdzenia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Umowa zawierana jest w języku polskim o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem i złożonym przez Kupującego zamówieniem.

IV. REALIZACJA UMOWY

 1. Zamówienia realizowane są w kolejności ich otrzymywania do momentu wyczerpania zapasów magazynowych Sklepu

 2. Zamówienie jest realizowane na adres podany przez Kupującego w zamówieniu jako adres dostarczenia przedmiotu zamówienia lub w przypadku zamówień z odbiorem w siedzibie Sprzedawcy w sklepie stacjonarnym najpóźniej w ciągu pięciu dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia (wtorek - piątek 10.00–18.00).

 3. Termin realizacji pozostałych zamówień zależy od miejsca dostawy Produktu, przy czym standardowo nie przekracza on 7 dni od dnia złożenia zamówienia.

 4. Zmian w zamówieniu dokonywać można poprzez kontakt – mailowy (pod adresem joanna@galeria-el.pl).

 5. O braku w magazynie jakiegokolwiek zamówionego towaru Sklep powiadamia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania Produktu. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 2. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczy, aby oświadczenie o odstąpieniu od umowy Kupujący wysłał do Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

 3. Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną przy wykorzystaniu formularza, o którym mowa w ust. 1 lub przesłać wydrukowany i wypełniony formularz pocztą tradycyjną na adres sklepu.

 4. Produkty przeznaczone do zwrotu Kupujący powinien odesłać do Sprzedawcy nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy, na adres: Centrum Sztuki Galeria EL, ul. Kuśnierska 6, 82-300 Elbląg, z dopiskiem „e-sklep – zwrot”. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed upływem tego terminu.

 5. Sprzedawca nie odbiera od Klienta Produktów przeznaczonych do zwrotu.

 6. Bezpośredni Koszt odesłania przez Kupującego Produktów przeznaczonych do zwrotu ponosi Kupujący.

 7. Sprzedawca w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy dokonuje zwrotu dokonanych przez Kupującego płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujacy, chyba że wyrazi on zgodę na inny sposób zwrotu. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu podlegającego zwrotowi lub dowodu jego odesłania na adres Sprzedawcy.

VI. REKLAMACJE

 1. Przedmiotem sprzedaży są Produkty nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad produktów Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady.

 2. Każdy Produkt kupiony w Sklepie może być reklamowany zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi.

 3. Jeżeli Produkt ma wady, Kupującemu przysługuje: żądanie wymiany na wolny od wad albo usunięcia wady lub obniżenia ceny; w przypadku wady istotnej prawo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni Produkt na nowy pozbawiony wad lub go naprawi.

 4. W przypadku, gdy reklamując Produkt, Kupujący zażądał jego wymiany na wolny od wad lub złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, winien reklamowany Produkt zwrócić w siedzibie Sprzedawcy w sklepie stacjonarnym lub odesłać Pocztą Polską na adres Sprzedawcy Centrum Sztuki Galeria EL, ul. Kuśnierska 6, 82-300 Elbląg, z dopiskiem „e-sklep – reklamacja”.

 5. Zwrot Produktu następuje na koszt Sprzedawcy.

 6. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i z zachowaniem tego terminu poinformuje Kupującego o sposobie jej załatwienia.

 7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową Kupujący otrzyma zwrot poniesionych, celowych kosztów wysłania wadliwego Produktu do Sklepu, z wyjątkiem kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób proponowany przez Sklep.

 8. W przypadku złożenia reklamacji w siedzibie Sprzedawcy w księgarni stacjonarnej po jej rozpatrzeniu Sprzedawca umożliwi Kupującemu odbiór  Produktu (wg jego wyboru w siedzibie Sprzedawcy w sklepie stacjonarnym lub poprzez przesyłkę na wskazany adres) lub kwoty pieniężnej na wskazane przez Kupującego konto wraz z przysługującym zwrotem kosztów.

 9. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Produkt zostanie odesłany Kupującemu wraz z informacją o niezasadności reklamacji

 10. W razie stwierdzenia przez Kupującego uszkodzenia Produktu podczas transportu zaleca się, aby Kupujący sporządził w obecności kuriera protokół szkody. Niesprawdzenie przesyłki nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, ma wpływ wyłącznie na usprawnienie procedury reklamacyjnej.

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOSBOWYCH

Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez Centrum Sztuki Galeria EL danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia wykonanie umowy i zrealizowanie zamówienia.

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELACH MARKETINOWYCH

Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w celu przekazywania Klientowi materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych i nowościach wprowadzonych przez sklep internetowy: sklep.galeria-el.pl

IX. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Centrum Sztuki Galeria EL z siedzibą w Elblągu pod adresem: ul. Kuśnierska 6, 82-300 Elbląg. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, zmiany, jak również żądania ich usunięcia.

X. POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI SERWISU SKLEP.GALERIA-EL.PL

1.       W celu prawidłowej realizacji umów sprzedaży Centrum Sztuki Galeria EL z siedzibą w Elblągu, ul. Kuśnierska 6 przetwarza dane osobowe Klientów, w tym: imię, nazwisko, płeć, adres, nr rachunku bankowego, adres e-mail, nr telefonu. 
Centrum Sztuki Galeria EL przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. CS Galeria EL stosuje, wymagane przez przepisy prawa polskiego, środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem. Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez CS Galeria EL danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia zrealizowanie transakcji, dostawę zamówienia oraz jakąkolwiek komunikację. Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i zmiany oraz prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.
CS Galeria EL przetwarza dane w celu realizacji transakcji, a co do osób, które wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych – także w celu marketingu własnego CS Galerii EL. Centrum Sztuki Galeria EL może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z CS Galeria EL, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji np. w celu dostarczania przesyłek. Dane osobowe Klientów nie będą sprzedawane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.

 

 1. Klienci mają możliwość subskrybowania naszego newslettera, poprzez podanie adresu e-mail i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i przesyłanie informacji handlowych. Poprzez newslettera Cs Galeria EL informuje Klientów  o naszych najnowszych ofertach i promocjach. Klient może w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji newslettera przesyłając e-maila na adres: joanna@gaeria-el.pl

 

 1. Podczas zakładania konta Klienta prosimy o podanie następujących danych Klienta: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres. Polami wymaganymi dla potrzeb rejestracji konta Klienta są: imię i nazwisko oraz adres e-mail.

 

 1. Klient może zwrócić się do Centrum Sztuki Galeria EL w drodze pisemnej lub e-mailem o udzielenie bezpłatnych informacji dotyczących danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez Centrum Sztuki Galerię EL. Może również cofnąć swoją wcześniejszą zgodę na przetwarzanie danych osobowych i domagać się zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. CS Galeria EL podejmie wówczas działania niezbędne w celu niezwłocznego i nieodpłatnego zaprzestania przetwarzania danych osobowych Klienta i ich usunięcia ze swojej bazy baz. W takim przypadku prosimy o kontakt pod adresem: joanna@galeria-el.pl lub listownie na adres: Centrum Sztuki Galeria EL, ul. Kuśnierska 6, 82-300 Elbląg.

 

 1. Użytkownik Sklepu zobowiązany jest do ochrony loginu oraz hasła, służących do zalogowania się w Sklepie, przed uzyskaniem ich przez osoby trzecie. Użytkownik Sklepu zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Centrum Sztuki Galerię EL o pozyskaniu przez osobę trzecią jego loginu i hasła.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od daty opublikowania go na stronie sklep.galeria-el.pl

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. Zmieniony Regulamin obowiązuje od następnego dnia od dnia daty jego ogłoszenia. Wszystkie zamówienia na Produkty złożone do tej daty realizowane są wg. regulaminu sprzed zmian.

 3. Nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez Sprzedawcę są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej.

 4. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów powszechnie obowiązujących.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu                                                                                              Centrum Sztuki Galeria EL
sklepu internetowego Centrum Sztuki Galeria EL                                                               ul. Kuśnierska 6
                                                                                                                                              82-300 Elbląg
                                                                                                                                              tel. 55 625-67-80
                                                                                                                                             
www.sklep.galeria-el.pl

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Aby odstąpić od umowy, proszę pobrać i wypełnić formularz odstąpienia od umowy.ZGŁOSZENIE REKLAMACJI

Aby zgłosić reklamację, proszę pobrać i wypełnić formularz reklamacji.